Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SUSHI&FOOD FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
b. Usługodawca – spółka Sushi&Food Factor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Robakowie, ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540950, NIP: 7773245581, REGON: 36063702, kontakt pod adresem e-mail: biuro@sushifoodfactor.pl.
c. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej;
d. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.sushifoodfactor.pl;
e. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
f. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne
g. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Usługodawca publikuje niniejszy Regulamin.

2. Regulamin określa między innymi:
a. rodzaje, zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na Stronie internetowej,
b. zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej,
c. tryb postępowania reklamacyjnego,
d. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej oraz przestrzegać niniejszych postanowień od chwili akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca udostępnia w sposób nieodpłatny Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zapewnia możliwość jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia.

5. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i akceptuję treść tego Regulaminu”.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy usługę „Wyraź Opinię”, która stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługa „Wyraź Opinię” polega na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcom możliwości kontaktu z Usługodawcą celem wyrażenia opinii na temat produktów wprowadzanych na rynek przez Usługodawcę.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu poprawnego korzystania z usługi dostępnej na Stronie internetowej ”Wyraź Opinię”, konieczny jest:
a. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
b. posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail),
c. przeglądarka internetowa.

2. Zabrania się przesyłania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste i prawa autorskie Usługodawcy lub osób trzecich, jak również wizerunek osób trzecich.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od przesyłania reklam oraz wszelkich innych informacji o charakterze komercyjnym.

4. Wzbronione jest podejmowanie działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony internetowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez zablokowanie dostępu do usługi w przypadku:
a. naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu,
b. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c. podjęcia przez Usługobiorcę działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony internetowej,
d. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych,
e. przesyłania przez Usługobiorcę treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy,
f. podejmowania przez Usługobiorcę czynności zagrażających bezpieczeństwu,
g. tymczasowego wyłączenia możliwości korzystania z usług wskutek konserwacji Strony,
h. zaprzestania świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§ 5. Usługa „Wyraź Opinię”

1. Usługa „Wyraź Opinię” polega na udostępnieniu formularza za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość wyrażenia opinii na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę. Celem udostępnienia „Wyraź Opinię” jest
dbałość o najwyższą jakość oferowanych przez Usługobiorcę produktów i umożliwienie bezpośredniego kontaktu Usługobiorców z Usługodawcą.


2. W celu skorzystania z usługi „Wyraź Opinię” i wyrażenia za jego pośrednictwem opinii na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę, Usługobiorca powinien w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą:
a. wypełnić pola formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie głównej, który obejmuje:
    i. imię,
    ii. adres poczty elektronicznej,
    iii. treść opinii.
b. zaznaczyć pole wyboru „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i akceptuję treść tego Regulaminu” ,
c. opcjonalnie – zaznaczyć pole wyboru „Wyrażam zgodę na opublikowanie mojej opinii oraz mojego imienia na stronie internetowej www.sushifoodfactor.pl oraz w mediach społecznościowych.”
d. nacisnąć przycisk „wyślij opinię”.

3. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z usługi „Wyraź Opinię”.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość publikacji na Stronie internetowej i w mediach społecznościowych wybranych opinii przesłanych przy skorzystaniu z usługi „Wyraź Opinię”, o ile Usługobiorca wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie pola wyboru określonego w ust. 2 lit. d.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Wyraź Opinię” dochodzi w momencie skorzystania z usługi „Wyraź Opinię”.

3. Usługobiorca ma prawo z każdym momencie żądać usunięcia danych udostępnionych za pośrednictwem formularza „Wyraź Opinię”na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

4. Rezygnacja z usługi „Wyraź Opinię” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania z przesyłania treści za jego pomocą.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej oraz przy realizacji usługi „Wyraź Opinię” jest Usługodawca, tj. spółka Sushi&Food Factor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Robakowie, ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540950, NIP: 7773245581, REGON: 36063702.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem usługi „Wyraź Opinię” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy dla przetwarzania tych danych jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych przez Usługodawcę produktów oraz ustawiczna dbałość o satysfakcję klienta. Ponadto, uzasadnionym interesem Usługodawcy do przetwarzania imienia i adresu
poczty elektronicznej Usługobiorcy jest ograniczenie możliwości wielokrotnego wyrażania opinii przez jedną osobę, co mogłoby mieć miejsce przy braku konieczności podania tych danych. Usługodawca przetwarza te dane również w celu rzeczywistego umożliwienia skorzystania z praw przysługujących Usługobiorcy, tj. prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawa do wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw wskazanych w ust. 8 i 9. W przypadku zgłoszenia żądania wykonania określonego prawa, Usługodawca przetwarza te dane w celu sprawdzenia, czy wycofanie zgody lub żądanie wykonania innego prawa pochodzi od osoby, która przesłała opinię za pośrednictwem formularza i identyfikuje wyrażoną opinię w celu jej ew. usunięcia na żądanie wyrażone przez Usługobiorcę.

3. Jeżeli Usługobiorca przekaże za pośrednictwem usługi „Wyraź Opinię” imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu i wyrazi żądanie nawiązania kontaktu z Usługobiorcą, te dane osobowe będą przetwarzane również w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na zgłoszone żądanie Usługobiorcy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem jest przyjmowanie uwag, sugestii, udzielenie informacji lub rozwiązanie ewentualnych problemów zgłaszanych przez Usługobiorców.

4. Usługobiorcy, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie tego oświadczenia do Usługodawcy, w tym:
a. listownie na adres Sushi&Food Factor sp. z o.o. sp.k., ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo,
b. poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@sushifoodfactor.pl.
poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi „Wyraź Opinię”.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych Usługodawcy w zakresie opublikowania wybranej opinii na Stronie internetowej Usługodawcy i w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażenie zgody.

6. Osoba, która wyraziła zgodę na opublikowanie swojej opinii oraz imienia na Stronie internetowej Usługobiorcy, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o wycofaniu zgody na opublikowanie opinii i imienia do Usługodawcy, w tym:
a. listownie na adres Sushi&Food Factor sp. z o.o. sp.k., ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo,
b. poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@sushifoodfactor.pl.
c. skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi „Wyraź Opinię”.

7. Po przesłaniu wycofania zgody, Usługodawca niezwłocznie usunie opinię wraz z imieniem Usługobiorcy ze Strony internetowej. Wycofanie zgody ma skutek na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

8. Usługobiorca ma prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby (art. 15 RODO), sprostowania lub uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO), ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

9. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych. Organem właściwym do spraw związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Usługobiorcy przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego dla usługi „Wyraź Opinię” zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej z końcem roku kalendarzowego po upływie 6 lat od przesłania opinii za pośrednictwem formularza usługi „Wyraź Opinię”.

11. Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest w pełni dobrowolne, lecz konieczne dla świadczenia usługi „Wyraź Opinię”.

§ 8. Dostęp do usługi „Wyraź opinię”

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi świadczonej elektronicznie „Wyraź opinię” wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia możliwości korzystania z tej usługi celem przeprowadzenia działań naprawczych lub aktualizujących Stronę internetową.

§ 9. Ostrzeżenie co do ryzyka korzystania z usług świadczonych elektronicznie

1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usługi świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z Internetu. Usługodawca zaleca Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu minimalizacji ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w tym również usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 10. Reklamacje

1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawcom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail biuro@sushifoodfactor.pl lub listownie na adres Sushi&Food Factor sp. z o.o. sp.k., ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Usługodawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez Usługobiorcę w reklamacji.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu na Stronie internetowej.

3. Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Stronie internetowej. Dla usług świadczonych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w poprzednio obowiązującym brzmieniu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.